Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w Planie Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI oraz Planie Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX PO KL

data publikacji: 09-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 18 kwietnia br. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie uchwały nr 91 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 1 marca br. zatwierdziła zmiany w Planach działania na rok 2012 (zestawienie zmian poniżej):

Plan działania dla Priorytetu VI

Lp.
Miejsce w Planie
działania
Dotychczasowy
zapis
Zmodyfikowany zapis
1.    
Karta Działania 6.2, konkurs A2
Kryteria dostępu
Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do końca 30 czerwca 2015 roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 2013 roku.
Projekt może być realizowany nie dłużej niż do 31 grudnia 2015 r., a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 2013 roku.
2.    
Karta Działania 6.2, konkurs A2
Kryteria dostępu
Projekt jest skierowany do osób pracujących, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, a uczestnicy projektu stanowią reprezentatywną grupę z każdego subregionu województwa wielkopolskiego (kaliski, koniński, pilski, leszczyński i poznański), proporcjonalnie do liczby mieszkańców z danego obszaru wg stanu na dzień 31.12.2010 r. i posiadają minimalny kapitał początkowy.
Projekt jest skierowany do osób pracujących, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, a uczestnicy projektu stanowią reprezentatywną grupę z każdego subregionu województwa wielkopolskiego (kaliski, koniński, pilski, leszczyński i poznański), proporcjonalnie do liczby mieszkańców z danego obszaru wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
3.    
Karta Działania 6.2, konkurs A2
Kryteria strategiczne
Grupę docelową w projekcie stanowią co najmniej w 30,00% osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup:
-         pracownicy naukowi jednostek naukowych
-         pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni
-         doktoranci, absolwenci uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) i studenci
i jednocześnie rozpoczną one działalność gospodarczą typu spin off/spin out.
Grupę docelową w projekcie stanowią co najmniej w 10 % osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup:
-         pracownicy naukowi jednostek naukowych
-         pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni
-         doktoranci, absolwenci uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) i studenci
i jednocześnie rozpoczną one działalność gospodarczą typu spin off/spin out.

Plan działania dla Priorytetu IX

Lp.
Miejsce w Planie
działania
Dotychczasowy
zapis
Zmodyfikowany zapis
1.      
Poddziałanie 9.1.1
Kryteria strategiczne
Premiowane będą projekty składane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego lub w partnerstwie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.
Projektodawcą lub partnerem jest Jednostka Samorządu Terytorialnego.
2.    
Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2012 roku
Poddziałanie 9.1.2
B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Szczegółowe kryteria wyboru projektów
Kryteria dostępu
Wszystkie szkoły objęte wsparciem w ramach projektu rozpoczynają realizację działań we wrześniu 2012 roku, a kończą w grudniu 2013 roku.
Wszystkie szkoły objęte wsparciem w ramach projektu rozpoczynają realizację działań we wrześniu 2012 roku, a kończą najpóźniej w grudniu 2013 roku (w przypadku, gdy utrzymanie wskazanego terminu realizacji projektu będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Beneficjenta np. późne podpisanie umowy, możliwe będzie wydłużenie okresu realizacji do 2014 roku, tak, aby działania podejmowane w ramach projektów obejmowały pełny rok szkolny 2013/2014).

Do pobrania:

  1. Wyciąg z Planu Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI PO KL – po zmianach (.pdf) 
  2. Wyciąg z Planu Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX PO KL – po zmianach (.pdf)