Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa, w tym lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania – po zakończeniu procedury losowania w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL

data publikacji: 17-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zakończono ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniu 14 maja 2012 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu odbyło się komisyjne losowanie wniosków, które otrzymały po 60 punktów. W wyniku losowania ustalono pozycje przedmiotowych wniosków na liście rankingowej.

Łącznie rekomendowanych do dofinansowania zostało 101 wniosków (w załączeniu aktualna lista rankingowa, w tym lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania).

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż w momencie wystąpienia oszczędności zgodnie z § 6 ust. 14 i 15 Regulaminu Stypendialnego dofinansowanie otrzyma kolejny wniosek z listy rankingowej, który uzyskał największą liczbę punktów, o czym WUP w Poznaniu niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: