Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa Poddziałania 7.2.2 PO KL (po odwołaniach)

data publikacji: 23-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 09.05.2012 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.2/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Do pobrania: