Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pytania zgłaszane podczas spotkana informacyjnego w ramach konkursu planowanego do uruchomienia w ramach działania 6.2 PO KL (mikropożyczki – konkurs nr PO KL/6.2/2/12)

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu planowanego do uruchomienia w ramach Działania 6.2 PO KL

data publikacji: 12-06-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamieszcza prezentację ze spotkania informacyjnego w ramach konkursu planowanego do uruchomienia w ramach Działania 6.2 PO KL (mikropożyczki – konkurs nr PO KL/6.2/2/12).

Do pobrania:

Wyjaśnienia dotyczące spotkania informacyjnego w dniu 6 czerwca 2012 r.

data publikacji: 28-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż spotkanie informacyjne dotyczące konkursu planowanego do uruchomienia w ramach Działania 6.2 PO KL – mikropożyczki (konkurs zamknięty nr PO KL/6.2/2/12) jest skierowane do podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego konkursu:

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:

  • przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysok ości 50 tys. zł na osobę, 
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.

WUP w Poznaniu informuje ponadto, iż zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL Beneficjentem (Projektodawcą) w ramach Działania 6.2 PO KL mogą zostać:

W przypadku powyższego typu operacji: podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 2 pkt. 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.),
w szczególności:

  • banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, 
  • banki spółdzielcze, 
  • podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek, 
  • konsorcja powyższych podmiotów.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 w Planie działania dla Priorytetu VI PO KL na rok 2012:
Projektodawcą są instrumenty inżynierii finansowej, o których mowa w art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS oraz w sekcji 8: Instrumenty inżynierii finansowej (art. 43 – 46) rozporządzenia KE (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w udzielaniu zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej, posiadają zdolności administracyjne i kadrowe, mają doświadczenie w tematyce pomocy publicznej, w okresie realizacji projektu prowadzą biuro projektu na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

WUP w Poznaniu zawiadamia również, iż przedmiotowe spotkanie NIE jest skierowane do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu planowanego do uruchomienia w ramach Działania 6.2 PO KL

data publikacji: 24-05-2012

                          

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza potencjalnych Beneficjentów (projektodawców) na

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu planowanego
do uruchomienia w ramach Działania 6.2 PO KL
(nr PO KL/6.2/2/12)

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 6 czerwca 2012 r.
Miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, Budynek B, sala 55

Harmonogram spotkania:
10:30-11:00 Rejestracja uczestników spotkania informacyjnego
11:00-12:30 Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu zamkniętego planowanego do uruchomienia w ramach Działania 6.2 PO KL
12:30 Zakończenie

Podczas spotkania zostanie omówiony konkurs planowany do uruchomienia w ramach Działania 6.2 PO KL oraz zasady obowiązujące projektodawców przy aplikowaniu o środki PO KL w ramach EFS w roku 2012.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, WUP w Poznaniu zwraca się z prośbą o wypełnienie formularza pytań i przesłanie go na adres infoefs@wup.poznan.pl najpóźniej do dnia 1 czerwca 2012 r.

Warunkiem udziału w spotkaniu informacyjnym jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 1 czerwca 2012 r. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefoniczne najpóźniej na 2 dni robocze przed datą spotkania informacyjnego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w dniu 6 czerwca 2012 r. (.doc)