Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

informacja dotycząca terminu posiedzenia KOP w ramach konkursu otwartego 8.1.1 po odwołaniach

data publikacji: 25-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/11 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, odbędzie się dniach od 31.05.2012 r. do 04.06.2012 r.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, których odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.