Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyjaśnienia dotyczące spotkania informacyjnego w dniu 6 czerwca 2012 r.

data publikacji: 28-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż spotkanie informacyjne dotyczące konkursu planowanego do uruchomienia w ramach Działania 6.2 PO KL – mikropożyczki (konkurs zamknięty nr PO KL/6.2/2/12) jest skierowane do podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego konkursu:

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:

  • przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysok ości 50 tys. zł na osobę, 
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.

WUP w Poznaniu informuje ponadto, iż zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL Beneficjentem (Projektodawcą) w ramach Działania 6.2 PO KL mogą zostać:

W przypadku powyższego typu operacji: podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 2 pkt. 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.),
w szczególności:

  • banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, 
  • banki spółdzielcze, 
  • podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek, 
  • konsorcja powyższych podmiotów.

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 w Planie działania dla Priorytetu VI PO KL na rok 2012:
Projektodawcą są instrumenty inżynierii finansowej, o których mowa w art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS oraz w sekcji 8: Instrumenty inżynierii finansowej (art. 43 – 46) rozporządzenia KE (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w udzielaniu zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej, posiadają zdolności administracyjne i kadrowe, mają doświadczenie w tematyce pomocy publicznej, w okresie realizacji projektu prowadzą biuro projektu na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

WUP w Poznaniu zawiadamia również, iż przedmiotowe spotkanie NIE jest skierowane do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.