Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy (Poddziałanie 6.1.3)

data publikacji: 21-08-2008

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy jest formą wsparcia dla przedsiębiorcy. Niemniej, mając na względzie cel główny projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w Poddziałaniu 6.1.3, grupę docelową ww. projektów stanowią osoby bezrobotne. W związku z powyższym, w opinii MRR wskazane jest, alby w pkt. 3.2.1 wniosku o dofinansowanie określić liczbę osób bezrobotnych planowanych do objęcia wsparciem w formie zatrudnienia subsydiowanego oraz liczbę przedsiębiorstw, które otrzymają wsparcie w formie zatrudnienia subsydiowanego oraz liczbę przedsiębiorstw, które otrzymają wsparcie w formie doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.

Liczba uczestników projektu skierowanych do prac interwencyjnych może być wyższa niż liczba utworzonych stanowisk pracy, o ile w trakcie trwania projektu nastąpi zmiana osoby zatrudnionej na danym stanowisku pracy.

Powyższa rekomendacja nie nakłada obowiązku zmiany treści wniosków dotychczas przyjętych do realizacji. Niemniej jednak, wszyscy beneficjenci realizujący projekty w Poddziałaniu 6.1.3 zobowiązani są do monitorowania w ramach przedkładanych wniosków o płatność również „Liczby przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie”, w przypadku formy wsparcia jaką jest wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy.