Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

"Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Poddziałanie 9.1.3. PO KL ocena Wniosków o przyznanie stypendium

data publikacji: 13-06-2012

                          

W związku z dużym zainteresowaniem projektem do WUP w Poznaniu wpłynęło 1028 wniosków o przyznanie stypendium. Spośród wszystkich złożonych wniosków 375 zostało odesłanych do uzupełnienia zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu stypendialnego. WUP w Poznaniu informuje, że uzupełnione wnioski podlegają ponownej weryfikacji, co wpływa na wydłużenie procedury oceny.

Zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu Stypendialnego o wynikach oceny każdego Wniosku o przyznanie stypendium uczeń pełnoletni lub Reprezentant ucznia niepełnoletniego zostanie poinformowany pisemnie.

Ogłoszenie listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium, w tym listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania, planowane jest w II kwartale 2012 r.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego