Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Monitorowania liczby osób niepełnosprawnych w projektach PO KL

data publikacji: 28-08-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO KL udział osób niepełnosprawnych w realizowanych projektach należy monitorować w tabeli 2 Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie, w wierszu: w tym osoby niepełnosprawne, pomimo tego, że instrukcja wypełniania Załącznika nr 2 do wniosku o płatność określa ten obowiązek wyłącznie dla uczestników Poddziałania 1.3.6.

Powyższą zasadę należy stosować również w odniesieniu do podkategorii: członkowie mniejszości etnicznych i narodowych oraz migranci.

Jednocześnie informujemy, że Instytucja Zarządzająca wprowadzi zmiany w instrukcji do Załącznika nr 2 wniosku o płatność wraz z kolejną nowelizacją Zasad systemu sprawozdawczości PO KL, planowaną w związku z nowelizacją metodologii pomiaru wskaźników PO KL, stanowiącej załącznik do ww. Zasad.