Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

data publikacji: 19-06-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr POKL/7.2.1/1/12, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym rozpocznie się w dniu 21 czerwca 2012 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.