Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL (po odwołaniu)

data publikacji: 22-06-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/11 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, odbędzie się dniu 02.07.2012 r.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, których odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.