Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty PO KL/6.2/2/12

data publikacji: 29-06-2012

W terminie od 29.06.2012 r. do 31.07.2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursowym wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
Wnioski będą przyjmowane
od dnia 29.06.2012 r.
do dnia 31.07.2012 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu §2 pkt 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), które jednocześnie spełniają kryteria określone
w punktach 4.1.1, 4.2.1 i 4.3.1 dokumentacji konkursowej, w tym w szczególności:
- banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe,
- banki spółdzielcze – w rozumieniu ustawy
z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się
i bankach zrzeszających,
- podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek,
- konsorcja powyższych podmiotów.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym
w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:
a) przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę,
b) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do podjęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej dla
osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.
Kryteria wyboru projektów:
Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego
nr PO KL/6.2/2/12.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowanych.
*Nie dotyczy projektów w ramach których realizowane są działania objęte pomocą publiczną
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
W ramach konkursu nie określono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu.
Minimalna wartość projektu:
Minimalna wartość projektu wynosi:
50 000,00 PLN**
** Podczas ustalania wartości projektu Projektodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na kryterium dostępu dotyczące udzielenia minimum 100 mikropożyczek.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji
w ramach konkursu dostępna jest kwota:
20 000 000,00PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP
w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/Nabór projektów.
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP
w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/Nabór projektów.
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr PO KL/6.2/2/12
Ważne informacje:
Dokumentacja dotycząca naboru jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki
www.efs.wup.poznan.pl

Dokumentacja konkursowa