Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs na wybór RO EFS w Wielkopolsce (nr konkursu: ROEFS/30/1/08)

Logotypy Kapitał Ludzki, WUP w Poznaniu, UE i EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza konkurs na wybór instytucji prowadzącej Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Wielkopolskim na obszarze nr 46, 47, 48, 49, 50

Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie do dnia 27 września 2008 roku  w
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
budynek C
sekretariat Wydziału Funduszy Unii Europejskiej


Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs.

 

 Informuję, iż zgodnie z „Wytycznymi dla Oferentów ubiegających się o status Regionalnego Ośrodka EFS”, termin składania ofert został wyznaczony do 27 września 2008 roku – 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia, tj. 28 sierpnia 2008 r. Uwzględniając jednak fakt, iż 27 września br. przypada w sobotę, termin składania ofert został przedłużony do dnia 29 września 2008 roku (decyduje data wpływu oferty do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu). W związku z powyższym, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która musi:

  1. być opatrzona następującym sformułowaniem: “Oferta na prowadzenie Regionalnego Ośrodka EFS w ……….(należy wpisać miasto) nie otwierać przed upływem terminu składania ofert tj. 29 września 2008 r.”, 
  2. zawierać pełną nazwę Oferenta i jego adres.

Oferty przesłane w inny sposób (np. faksem czy pocztą elektroniczną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane. 


 O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w Standardach działania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, pkt. 4 Wymagania dotyczące instytucji prowadzącej Regionalny Ośrodek EFS, podpunkt 4.2.

Wnioski powinny zostać przygotowane na podstawie „Wytycznych dla Oferentów ubiegających się o status Regionalnego Ośrodka EFS”.

Weryfikacja formalna ofert na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia naboru ofert.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosku udzielane będą pod numerami telefonów: 61 846 37 04, 61 846 38 98 oraz za pomocą e-mail: m.kaseja@wup.poznan.pl.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym EFS oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.