Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 02-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 1 lipca 2012 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w dniu 28 czerwca 2012 r. Zakres zmian wprowadzony w SzOP obejmuje:

1) Priorytet I, w którym:

 • w opisie Działania 1.3 dokonano korekt nazw instytucji, poprzez zastąpienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji; 
 • zmieniono wartość alokacji finansowej przeznaczonej na Działanie 1.1 i Działanie 1.3.

2) Priorytet III, w którym:

 • uzupełniono opis Priorytetu III; 
 • w Działaniu 3.1 uzupełniono uzasadnienie realizacji działania oraz zmieniono wartość alokacji finansowej przeznaczonej na Działanie; 
 • w Poddziałaniu 3.1.1 wprowadzono nowego beneficjenta: Centralną Komisję Egzaminacyjną; 
 • w Poddziałaniu 3.1.2 wprowadzono: 
  • nowy typ operacji: opracowanie i wdrożenie programów partnerskiej współpracy w ramach środowisk szkolnych (m. in. rodziców, uczniów i nauczycieli), 
  • nową kategorię grupy docelowej: społeczne organy w systemie oświaty (w tym przede wszystkim rady rodziców oraz samorządy uczniowskie). 
 • w Działaniu 3.2 wprowadzono nowych beneficjentów: ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Centrum Informatyczne Edukacji;
 • w Działaniu 3.3 zmodyfikowano uzasadnienie realizacji działania oraz zmieniono wartość alokacji finansowej przeznaczonej na Działanie; 
  w Poddziałaniu 3.3.1 wprowadzono: 
  • nowy typ operacji: kursy szkoleniowe, konferencje, seminaria, praktyki oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli, absolwentów oraz studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela (z zastosowaniem międzynarodowej wymiany doświadczeń), 
  • nowego beneficjenta: Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, 
  • nową kategorię grupy docelowej: nauczyciele, absolwenci oraz studenci przygotowywani do wykonywania zawodu nauczyciela, partnerzy społeczno-gospodarczy. 
 • w Działaniu 3.4: 
  • zmodyfikowano uzasadnienie realizacji działania, 
  • zmieniono wartość alokacji finansowej przeznaczonej na Działanie,
  • wprowadzono nowy wskaźnik realizacji Działania: Liczba uczniów szkół zawodowych, którzy otrzymali wsparcie w postaci staży i praktyk zagranicznych. 
 • w Poddziałaniu 3.4.2 wprowadzono: 
  • nowy typ operacji: opracowanie i wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach oraz instytucjach szkoleniowych dla osób kształcących się i szkolących zawodowo i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki zawodowe (z zastosowaniem międzynarodowej wymiany doświadczeń), 
  • nowego Beneficjenta: Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, 
  • nową kategorię grupy docelowej: partnerzy społeczno-gospodarczy. 
 • w Działaniu 3.5: 
  • dokonano zmiany trybu systemowego na tryb konkursowy, 
  • zmodyfikowano zapisy dotyczące beneficjentów projektów (powiaty, w tym miasta na prawach powiatu). 
 • dokonano modyfikacji tabeli prezentującej indykatywny podział alokacji finansowej w ramach Priorytetu III, w tym pomniejszono wartość środków finansowych stanowiących rezerwę do dyspozycji MEN w związku z przeniesieniem środków na Poddziałania 3.1.2, 3.3.1 i 3.4.2.

3) Załącznik II – Indykatywną tabelę finansową zobowiązań dla PO w podziale na Priorytety, Działania i Poddziałania (w euro),

4) Załącznik III – Listę instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL,

5) Inne zmiany o charakterze doprecyzowującym, redakcyjnym i interpunkcyjnym w całym dokumencie.

Do pobrania: