Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana terminu realizacji projektu pt.: "Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych", Poddziałanie 9.1.3 PO KL

data publikacji: 03-07-2012

                          

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż wydłużeniu uległ termin realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2012 r. W związku z powyższym, wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu stypendialnego (Aneks do Regulaminu stypendialnego stanowi załącznik nr 1). Najważniejszą zmianą jest wydłużenie terminu wydatkowania stypendium do dnia 15 listopada 2012 r.

Ponadto, do Umowy stypendialnej dołączono Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepobieraniu stypendium finansowanego ze środków publicznych (Umowa stypendialna stanowi załącznik nr 2).

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu stypendialnego, uczeń zobowiązany jest do przechowywania oryginałów dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne (np. dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające udział w konkursach, olimpiadach itp.) oraz dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu do dnia 31 grudnia 2020 r., celem przedstawienia ww. dokumentów do wglądu pracownikowi WUP w Poznaniu lub innej instytucji uprawnionej do przeprowadzenia kontroli sposobu wydatkowania stypendium.

W związku z powyższym do WUP w Poznaniu nie należy przesyłać oryginałów oraz kopii dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w ramach otrzymanego stypendium (np. faktur VAT, rachunków itp.).

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego