Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zobowiązanie doktorantów do uzyskania stopnia naukowego doktora w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”

data publikacji: 05-07-2012

Zobowiązanie doktorantów do uzyskania stopnia naukowego doktora w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż osobom, które we wniosku o przyznanie stypendium zobowiązały się do uzyskania stopnia naukowego doktora w okresie od 1.09.2012 r. do 31.03.2013 r., nie przysługuje prawo rezygnacji z przedmiotowego zobowiązania. Doktoranci, którzy nie będą mogli wywiązać się z podjętego zobowiązania ww. terminie, mają możliwość wycofania złożonego wniosku o przyznanie stypendium z dalszej procedury przydzielania dofinansowania przed podpisaniem umowy. W powyższej sytuacji konieczne jest zachowanie formy pisemnej.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.