Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX - Poddziałanie 9.1.2

data publikacji: 05-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 09 maja – 05 czerwca 2012r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

LISTA RANKINGOWA w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (*pdf)