Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wprowadzenie dodatkowych zapisów do wzoru umowy o dofinansowanie projektu dla konkursów ogłaszanych w 2012 roku

data publikacji: 09-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z pismem z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 30 maja br., sygnatura: DZF–IV-82252-272-KP/12, wprowadzone zostały dodatkowe zapisy do wzoru umowy o dofinansowanie projektu dla konkursów ogłaszanych w 2012 roku w zakresie § 4 oraz § 9 ust. 4.

W § 4 do ww. wzoru dodane zostały następujące zapisy (po ust. 4):
5) Beneficjent rozlicza usługi objęte stawkami jednostkowymi, zgodnie z wytycznymi, o których mowa w § 1 pkt 6 oraz zgodnie z wnioskiem.
6) Dokumentami potwierdzającymi wykonanie stawki jednostkowej, o której mowa w ust. 5, jest:

1) załączane do wniosku o płatność tabelaryczne zestawienie wykonanych usług w ramach stawek jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 17 do umowy;
2) dostępne podczas kontroli na miejscu: listy obecności, dzienniki zajęć, zaświadczenia o ukończeniu danej formy wsparcia, certyfikaty, protokoły z przeprowadzonych egzaminów lub testów, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, listy potwierdzające odbiór posiłków, analizy, raporty z wykonanych działań, dokumenty potwierdzające doświadczenie wykonawców usług, dokumenty potwierdzające poziom satysfakcji uczestników danej formy wsparcia.

7) Kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie ustalana jest na podstawie przemnożenia ustalonej stawki jednostkowej dla danego typu usługi przez liczbę usług faktycznie zrealizowanych w ramach realizowanego projektu.

Natomiast w § 9 ust. 4 dodany został następujący zapis po pkt. 4:
5) dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 1.

Ponadto WUP w Poznaniu informuje, iż zgodnie z powyższym do umowy został dodany nowy załącznik nr 17 Tabelaryczne zestawienie wykonanych usług w ramach stawek jednostkowych (załącznik do wniosku o płatność).

Do pobrania: