Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Formularza PEFS 2007 – wersja 3.0

data publikacji: 16-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Instytucja Zarządzająca PO KL przygotowała aplikację Formularz PEFS 2007 w wersji 3.0. W Formularzu PEFS 2007 w wersji 3.0 wprowadzono zmiany dotyczące:

  • słowników w zakresie działań i poddziałań, typów instytucji, rodzajów przyznanego wsparcia, co wynika z wprowadzenia do POKL zmian będących wynikiem przeglądu śródokresowego, 
  • słowników w zakresie powiatów i poziomu wykształcenia, co wynika ze zidentyfikowania w dotychczasowych słownikach błędnych nazw, 
  • dodania nowych pól dotyczących informacji o niepełnosprawności, przynależności do mniejszości narodowej lub etnicznej oraz byciu migrantem.

Formularz PEFS 2007 w wersji 3.0 powinien być stosowany przez Beneficjentów, którzy podpisali umowę o dofinansowanie projektu w roku 2012 i rozpoczęli realizację projektu po dacie udostępnienia nowej wersji narzędzia. Beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację projektów przed datą udostępnienia Formularza PEFS 2007 w wersji 3.0, mogą w dalszym ciągu korzystać z narzędzia w wersji 2.0.

Wraz z wersją 3.0 Formularza PEFS Instytucja Zarządzająca POKL przygotowała zaktualizowaną Instrukcję wypełniania Formularza PEFS 2007.

Do pobrania: