Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiany w Planie Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX

data publikacji: 16-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie uchwały nr 102 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 20 czerwca br. zatwierdziła zmiany w Planie Działania na rok 2012.

Lp.
Miejsce w Planie
działania
Dotychczasowy
zapis
Zmodyfikowany zapis
1.    
Poddziałanie 9.6.3, konkurs A.1,
kryterium dostępu nr 1
Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, a zakończenie realizacji projektu przypada najpóźniej na 31.12.2014 rok.
Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 24 miesiące.
2.    
Poddziałanie 9.6.3, konkurs A.1,
kryterium dostępu nr 7
Projekt jest realizowany zgodnie ze Standardem usługi doradczej, opracowanym przez IZ PO KL. 
Usunięcie kryterium
3.    
Poddziałanie 9.6.3, konkurs A.1,
kryterium dostępu nr 8
Projekt realizowany na poziomie maksymalnie 1 powiatu.
Usunięcie kryterium
4.    
Poddziałanie 9.6.3, konkurs A.1,
kryterium dostępu nr 11
Wsparcie w ramach projektu zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej, wskazanej przez Beneficjenta spośród mieszkańców powiatu.
Usunięcie kryterium
5.    
Poddziałanie 9.6.3, konkurs A.1,
kryterium strategiczne nr 2
Wnioskodawcą jest Instytucja prowadząca działalność oświatową w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub uczelnię w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - dotyczy wyodrębnionej puli środków dla grupy docelowej z powiatu poznańskiego.
Wnioskodawcą jest instytucja prowadząca działalność na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub uczelnię w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - dotyczy wyodrębnionej puli środków dla grupy docelowej z powiatu poznańskiego.

Do pobrania: