Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyjaśnienie zapisu zawartego w § 18 ust. 3 minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie projektu stanowiącej załącznik do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) z dnia 22.12.2011 r.

data publikacji: 18-07-2012

W związku z przeprowadzanymi kontrolami projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz otrzymaną interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącą kosztów personelu projektu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zapis znajdujący się w § 18 ust. 3 minimalnego wzoru umowy o dofinansowanie projektu, dotyczący rozszerzonego katalogu dokumentów możliwych do wglądu w trakcie kontroli projektu o dokumenty niezwiązane z realizacją projektu, ale niezbędne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie, odnosi się głównie do weryfikacji kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu oraz dokumentów pozwalających na przeprowadzenie kontroli krzyżowych (np. w zakresie zakupywanego sprzętu w ramach kilku projektów realizowanych przez danego beneficjenta). Weryfikacja powyższych obszarów kontroli ma na celu sprawdzanie zgodności tych wydatków z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w trakcie czynności kontrolnych kontrolujący potwierdzają kwalifikowalność kosztów dotyczących personelu projektu nie na podstawie dokumentów dotyczących wynagrodzeń konkretnych pracowników wymienionych z imienia i nazwiska, lecz weryfikują racjonalność poziomu wynagrodzenia na danym stanowisku pracy, np. w oparciu o potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z zasłoniętymi danymi osobowymi, regulamin wynagrodzenia lub inny dokument wewnętrzny obowiązujący u beneficjenta i regulujący tę kwestie. W powyższej sytuacji nie zachodzi ryzyko naruszenia przez pracodawcę przepisów o ochronie danych osobowych.