Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o konkursach

data publikacji: 05-09-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwającym konkursie otwartym,
w ramach następujących Działań/ Poddziałań:

 • 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,
 • 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, 
 • 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, 
 • 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 • 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, 
 • 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, 
 • 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, 
 • 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, 
 • 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, 
 • 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, 
 • 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 
 • 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, 
 • 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 
 • 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego, 
 • 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, 
 • 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


Poniżej przedstawiamy tabelę obrazującą alokację oraz stan wykorzystania środków.

 

Działanie/
Poddziałanie
Alokacja
Stan wykorzystania
 6.1.1
17 481 225,00 zł
15 705 375,30 zł
6.1.2
4 855 896,00 zł
1 261 926,32 zł
6.3
1 595 513,00 zł
brak podpisanych umów
7.2.1
14 453 144,00 zł
6 705 326,13 zł
7.2.2
8 671 866,00 zł
2 149 730,68 zł
7.3
5 781 257,00 zł
brak podpisanych umów
8.1.1
47 985 394 ,00 zł
35 736 991,09 zł
8.1.2
16 896 266,00 zł
brak podpisanych umów
8.1.3
1 148 946,00 zł
brak podpisanych umów
8.2.1
6 758 506,00 zł
brak podpisanych umów
9.1.1
12 931 366,00 zł
546 975,00 zł
9.1.2
25 601 370,00 zł
brak podpisanych umów
9.2
27 426 187,00 zł
brak podpisanych umów
9.3
9 829 038,00 zł
brak podpisanych umów
9.4
5 152 319,00 zł
brak podpisanych umów
9.5
7 577 565,00 zł
816 488,58 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że kwota dotycząca stanu wykorzystania dotyczy podpisanych umów z Beneficjentami i obrazuje stan na dzień 25.08. 2008 roku.

Jednocześnie nadmieniam, że nadal trwa proces podpisywania umów z wyłonionymi projektodawcami, po zakończeniu którego znana będzie kwota pozostająca do zakontraktowania lub konkurs zostanie zamknięty z powodu wyczerpania środków.

Przedmiotowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://efs.wup.poznan.pl w „Aktualnościach”.