Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 20-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z podjęciem przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchwały nr 102 z 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany ogólnego kryterium horyzontalnego oraz zmian kryteriów szczegółowych zawartych w Planach Działania na 2012 r. w ramach komponentu centralnego i regionalnego PO KL, Instytucja Zarządzająca Programem dokonała aktualizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 102 KM PO KL podjęta została m.in. w konsekwencji wprowadzania do Systemu Realizacji PO KL szczegółowych regulacji w zakresie udzielania wsparcia w ramach wybranych pilotażowych Działań i Poddziałań Programu (Poddziałanie 2.1.2 – współzarządzanie funduszem szkoleniowym przez partnerów społecznych, Działanie 6.2 – inżynieria finansowa oraz Poddziałanie 9.6.3 – brokering edukacyjny).

Aktualizacja dokumentu obejmuje jedynie modyfikację o charakterze technicznym, polegającą na dostosowaniu treści Załącznika nr 4A Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL oraz Załącznika nr 8 Kryteria wyboru projektów do brzmienia Załącznika nr 3 do uchwały podjętej przez KM PO KL. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca PO KL nie dokonała zmiany daty zatwierdzenia dokumentu (22 grudnia 2011 r.), ani początkowej daty jego obowiązywania (1 stycznia 2012 r.).

Wprowadzone do Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL modyfikacje mają wpływ merytoryczny wyłącznie na wybór projektów konkursowych w Poddziałaniu 2.1.2, Działaniu 6.2 oraz Poddziałaniu 9.6.3 PO KL i będą uwzględniane przy opracowywaniu dokumentacji dla nowo ogłaszanych konkursów i rund konkursowych (od momentu otrzymania przez Instytucje Pośredniczące PO KL i Instytucje Pośredniczące PO KL II stopnia informacji w tym zakresie).

Plik do pobrania:
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. wraz z aktualizacjami wprowadzonymi w marcu oraz w lipcu 2012 r. (*pdf)