Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL

data publikacji: 26-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych odbędzie się w dniu 30 lipca 2012 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.