Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zawieszenie naboru wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/12

data publikacji: 27-07-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/9.2/1/12 zostaje zawieszony z dniem 3 sierpnia br.

Zawieszenie naboru w Działaniu 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 20 lipca br. wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.