Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty PO KL/9.6.3/1/12

data publikacji: 27-07-2012

W terminie od 27.07.2012r. do 31.08.2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursu zamkniętego wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji.

Priorytetu  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.6  Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.3  Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacjiszkolnych
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
od dnia 27.07.2012 r. od godziny 7.30 do dnia 31.08.2012 r. do godziny 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej.
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, 4.2.1 i 4.3.1 dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) / (łamaną przez) nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
-    Usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno – szkoleniowej.
Kryteria wyboru projektów:
Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.3/1/12.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Poziom dofinansowania projektów wynosi 100%wydatków kwalifikowanych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
1 000 000,00 PLN
Minimalna wartość projektu:
50 000,00 PLN
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 2 000 000,00 PLN
Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla dwóch projektów, w taki sposób, że:
-       Kwota alokacji na realizację projektu skierowanego do grupy docelowej z powiatu kaliskiego wynosi 1 000 000,00 zł;
-       Kwota alokacji na realizację projektu skierowanego do grupy docelowej z powiatu poznańskiego wynosi  1 000 000,00 zł.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/Nabór projektów/Konkurs                     nr  PO KL/9.6.3/1/12.
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/Nabór projektów/Konkurs nr PO KL/9.6.3/1/12
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr  PO KL/9.6.3/1/12.
Ważne informacje:
Dokumentacja dotycząca naboru dostępna jest w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki

Dokumentacja konkursowa