Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca projektów realizowanych w partnerstwie

data publikacji: 03-08-2012

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zapisów Systemu realizacji PO KL wprowadzających zakaz świadczenia usług lub zakupu towarów pomiędzy beneficjentem (liderem) a partnerami, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, w celu przypomnienia przekazuje następujące informacje.

Celem realizacji projektu PO KL w partnerstwie jest osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań między podmioty o odmiennej specyfice. Kluczową kwestią przy opracowaniu koncepcji projektu partnerskiego jest dostosowanie struktury jego wdrażania i podziału obowiązków pomiędzy lidera a partnerów do planowanych do osiągnięcia w ramach przedsięwzięcia rezultatów oraz zapewnienie, aby każdy z podmiotów uczestniczących w partnerstwie posiadał potencjał wystarczający do wykonania powierzonych mu zadań. Punkt wyjścia dla utworzenia partnerstwa oraz ustalenia podziału zadań powinna stanowić analiza potrzeb wynikających z diagnozy sytuacji problemowej, której dotyczy projekt oraz potencjał i statutowy zakres działań podmiotów, które przystępują do partnerstwa. Włączanie do partnerstwa instytucji, która nie posiada odpowiedniego potencjału i tym samym będzie zmuszona do zlecania wykonania powierzonych jej zadań innemu podmiotowi jest niezasadne, ponieważ rolą każdego z partnerów jest wspólna realizacja projektu, uwzględniająca pełen ich potencjał organizacyjny, techniczny, kadrowy i finansowy.

W związku z pojawiającymi się przypadkami niewłaściwego określania zadań
w projekcie partnerskim, Instytucja Zarządzająca wprowadziła do Systemu realizacji PO KL wyraźne uregulowania wyłączające możliwość zlecania usług pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo. Z tego powodu wszystkie umowy partnerskie w ramach PO KL powinny zawierać odpowiednie zapisy wyłączające możliwość zlecania usług między partnerami. Wszystkie partnerstwa powinny być zawiązywane z uwzględnieniem pełnego potencjału podmiotów je tworzących, by wyeliminować w przyszłości powstawanie sytuacji, w której jeden z partnerów zleca usługę innemu partnerowi tego samego projektu PO KL. Podczas najbliższej nowelizacji Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą PO KL dokonana zostanie modyfikacja wzoru minimalnego zakresu umowy partnerskiej.

Mając na uwadze przedstawione stanowisko beneficjenci zobowiązani są do przeanalizowania dotychczasowego podziału realizacji zadań przez poszczególnych partnerów projektu. W przypadku, gdy umowa partnerska jest sprzeczna z przedmiotowymi zapisami, należy sporządzić do niej aneks, w celu wyeliminowania możliwości zlecania usług pomiędzy partnerami.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwraca uwagę na to, iż mogą zdarzać się sytuacje, gdy we wniosku o dofinansowanie przewidziano realizację zadań zarówno przez lidera, poszczególnych partnerów oraz podmioty zewnętrzne (wybierane m.in. w trybie zamówień publicznych). W dotychczas zawieranych umowach partnerskich nie przewidywano żadnych ograniczeń w zakresie możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego przez podmioty partnerstwa.

W związku z powyższym, jeżeli wykonywanie przez jednego z partnerów projektu zadań zleconych przez innego partnera lub lidera tego projektu wynika z wyłonienia najkorzystniejszej oferty w konkurencyjnym postępowaniu o zamówienie publiczne (dotyczy to zarówno udzielania zamówienia w trybie PZP, jak i zasady konkurencyjności), możliwe jest uznanie, że zasady kwalifikowalności nie zostały naruszone (pod warunkiem postępowania zgodnego art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zapisami podrozdziału 3.1.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL). Należy jednak zaznaczyć, iż takie praktyki powinny stanowić wyjątek, gdyż jak podkreślono wcześniej, co do zasady nie powinno dochodzić do zlecania usług pomiędzy partnerami.