Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca realizacji kilku podobnych projektów przez tego samego Beneficjenta

data publikacji: 09-08-2012

W związku z powtarzającymi się przypadkami realizowania przez tego samego Beneficjenta kilku podobnych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym samym czasie, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w kwestii oceny kwalifikowalności wydatków w ww. projektach.

W sytuacji, gdy beneficjent realizuje kilka podobnych projektów w tym samym czasie i ponosi w ich ramach podobne (tego samego rodzaju) wydatki, zarówno w kosztach bezpośrednich, jak i w kosztach pośrednich, zasadne jest rozpatrywanie kwalifikowalności wydatków, w szczególności ich racjonalności, łącznie w skali wszystkich projektów. Powyższe wynika z faktu, iż niejednokrotnie zdarza się, że beneficjent w każdym z równolegle prowadzonych projektów wykazuje tego samego rodzaju wydatki w ramach kosztów bezpośrednich lub tego samego rodzaju koszty pośrednie, których łączna wartość lub ilość, po zsumowaniu wartości wykazywanej w ramach każdej z grupy projektów, nie jest racjonalna w stosunku do stopnia wykorzystywania usługi lub towaru w ramach każdego
z projektów.

Jednocześnie, zgodnie z sugestią Instytucji Zarządzającej, Instytucja Pośrednicząca w przypadku uznania określonego wydatku za niekwalifikowalny, będzie dążyła do tego, aby wydatek ten był uznany za niekwalifikowalny konsekwentnie we wszystkich równolegle realizowanych podobnych projektach danego Beneficjenta.