Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów po protestach w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12

data publikacji: 14-08-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów (II posiedzenie KOP po protestach) w ramach konkursu otwartego nr POKL/7.2.1/1/12, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym odbędzie się w dniu 20.08.2012 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których protest został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.