Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2008 | Wrzesień | Kolejny KOP 8.1.2

Kolejny KOP 8.1.2

data publikacji: 05-09-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe rozpocznie się w dniu 13 października 2008 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które zostaną poprawnie zweryfikowane w trakcie oceny formalnej. Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, należy go złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji tj. 25.09.2008 r. włącznie.

Wyniki konkursu będą ogłaszane na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.