Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wytyczne dla powiatowych urzędów pracy dotyczące odzyskiwania środków od uczestników projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL

data publikacji: 17-08-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej PO KL wytyczne dotyczące odzyskiwania środków od uczestników projektów odnoszą się również do powiatowych urzędów pracy realizujących projekty w ramach Działania 6.2 PO KL.

Wprawdzie, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL PUP-y realizują projekty w ramach Działania 6.2 w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) to jednak w ramach Działania 6.2 PO KL wydatkowane są środki budżetu państwa, a nie Funduszu Pracy. W związku z powyższym, rozliczenie tych środków reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp) (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), a nie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oznacza to brak możliwości stosowania wobec uczestników projektu m.in. przepisów o umorzeniach, o których mowa w art. 74 ww. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Niemniej jednak, PUP jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego ma możliwość stosowania przepisów ufp w zakresie umorzeń, w szczególności art. 59. Należy zauważyć, że umorzenie środków uczestnikowi nie zwalnia Beneficjenta, w tym przypadku PUP, z obowiązku rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu z Instytucją Pośredniczącą/Instytucją Wdrażającą (IP/IW) i zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowanych. To na Beneficjencie spoczywa obowiązek prawidłowego rozliczenia z IP/IW wszystkich środków przyznawanych w ramach projektu oraz dokonania zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowanych.