Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs otwarty PO KL/7.4/1/12

data publikacji: 20-08-2012

W terminie od 20.08.2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursowym wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
 
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
Wnioski będą przyjmowane
od dnia 20.08.2012 r.
do dnia 18.09.2012 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej.
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, 4.2.1 i 4.3.1 dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) / (łamaną przez) nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
1. Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowywane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących:
- Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
- Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji
i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
- Poradnictwo zawodowe,
- Pośrednictwo pracy,
- Zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
- Staże i praktyki zawodowe,
- Subsydiowane zatrudnienie,
- Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
- Usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego.
2.  Działania o charakterze środowiskowym, w tym
w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi).
Kryteria wyboru projektów:
Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr PO KL/7.4/1/12.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowalnych
*  Nie dotyczy projektów w ramach których realizowane są działania objęte pomocą publiczną.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
W ramach konkursu nie określono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu.
Minimalna wartość projektu:
50 000,00 PLN
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
 
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji
 w ramach konkursu dostępna jest kwota:
10 000 000,00 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka
Konkursy/Nabór projektów/Konkurs nr  PO KL/7.4/1/12.
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka
Konkursy/Nabór projektów/Konkurs nr PO KL/7.4/1/12.
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu  zamkniętego  nr  PO KL/7.4/1/12.
Ważne informacje:
Dokumentacja dotycząca naboru dostępna jest w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki

Dokumentacja konkursowa