Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddzialania 8.1.2 PO KL

data publikacji: 05-09-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wdrażania projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała Zalecenia w zakresie prawidłowości wdrażania Poddzialania 8.1.2 PO KL.

Niniejsze Zalecenia… stanowią uzupełnienie informacji zawartych w szczególności
w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, a także w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL.

Patrz: Ważne dokumenty