Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwających naborach wniosków w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim w 2012 roku

data publikacji: 23-08-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwających naborach wniosków w ramach następujących Działań/Poddziałań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim: 

 • Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
  konkurs zamknięty nr PO KL/7.4/1/12
  ALOKACJA: 10 000 000,00 PLN
 • Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
  konkurs otwarty nr PO KL/9.1.1/1/12
  ALOKACJA: 35 897 985,00 PLN
 • Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
  konkurs zamknięty nr PO KL/9.4/1/12
  ALOKACJA: 14 347 684,00 PLN
 • Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych
  konkurs otwarty nr PO KL/9.6.1/1/12
  ALOKACJA: 3 162 460,47 PLN
 • Poddziałanie 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji szkolnych
  konkurs zamknięty nr PO KL/9.6.3/1/12
  ALOKACJA: 2 000 000,00 PLN
  Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla dwóch projektów, w taki sposób, że:
 • kwota alokacji na realizację projektu skierowanego do grupy docelowej z powiatu kaliskiego wynosi 1 000 000,00 zł;
 • kwota alokacji na realizację projektu skierowanego do grupy docelowej z powiatu poznańskiego wynosi 1 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych konkursów wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.