Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drugi nabór na stanowiska asesorów do prac w Komisjach Oceny Projektów

data publikacji: 05-09-2008

W związku z powołaniem Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki oraz Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza drugi nabór na stanowiska asesorów do prac w Komisjach Oceny Projektów (numer naboru: PO KL/As/2/2008)

Główne obowiązki:

 • Do zadań asesora będzie należała ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach PO KL podczas posiedzeń Komisji Oceny Projektów zgodnie z obowiązującymi w IOK procedurami.


Wykształcenie: wyższe

Wymagania konieczne:

 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie objętej programami operacyjnymi współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • posiadanie wiedzy z zakresu: Prawa Zamówień Publicznych, Ustawy o finansach publicznych, zagadnień związanych z Europejskim Funduszem Społecznym; 
 • posiadanie wiedzy związanej z dziedziną, w której osoba ubiega się o przyjęcie na listę asesorów właściwej dla województwa wielkopolskiego; 
 • korzystanie z pełni praw publicznych; 
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; 
 • niekaralność za przestępstwa umyślne; 
 • złożenie oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów.


Wymagane dokumenty:

 • CV, 
 • wypełniony formularz kwestionariusza osobowego (załącznik nr 1), 
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 2), 
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, 
 • oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów (załącznik nr 3), 
 • oświadczenie zainteresowanego, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie pozostawał w stosunku pracy z IOK (załącznik nr 4).


Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez aplikanta.

Z kandydatami, którzy w najwyższym stopniu spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu lub osoby przez niego wyznaczone przeprowadzą rozmowy kwalifikacyjne.

Asesor jest powoływany na czas określony nie dłuższy jednak niż trzy lata. Po upływie tego okresu można ubiegać się ponownie o wpis na listę asesorów. Wybranych zostanie maksymalnie pięciu asesorów z każdej dziedziny.

Za dokonanie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, asesorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 brutto (stawka ustalona na rok 2008).

Asesorem nie może być osoba, która w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wpis na listę asesorów pozostawała w stosunku pracy z IOK. Nie można jednocześnie pełnić funkcji asesora i eksperta w odniesieniu do tego samego wniosku o dofinansowanie projektu.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 3 października 2008 r. w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu lub przesyłać na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
z dopiskiem „Konkurs na kandydata do wpisania na listę asesorów do prac Komisji Oceny Projektów”

Załączniki do pobrania
Zawartość pliku .zip:

 • Procedura wyboru, wpisania na listę oraz odwołania asesorów uczestniczących w pracach Komisji Oceny Projektów, 
 • Formularz kwestionariusza osobowego, 
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, 
 • Oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, 
 • Oświadczenie zainteresowanego, że wciągu ostatnich 6 miesięcy nie pozostawał w stosunku pracy z IOK, 
 • Regulamin pracy asesorów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
 • Wzór umowy o dzieło zawieranej z asesorem.