Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia Wielkopolski

data publikacji: 04-09-2012

                          

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na konferencję

podsumowującą projekt pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konferencja odbędzie się dnia 14 września 2012 r.
Miejsce: Dom Aukcyjny Adam’s, ul. Matejki 62, Poznań

Konferencja skierowana jest do osób posiadających status stypendysty w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL, członków Komisji Stypendialnej przedmiotowego projektu oraz przedsiębiorców.

Harmonogram konferencji:

10:00 – 10:20 Rejestracja uczestników
10:20 – 10:30 Powitanie uczestników konferencji
10:30 – 10:55 Przedstawienie zrealizowanego projektu, Karolina Polowa – Oddział Projektów Własnych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu
10:55 – 11:10 Prezentacja pracy naukowej doktorantki Anny Ekner-Grzyb „Ekologia jaszczurek Lacerta agilis oraz Zootoca vivipara: obciążenie pasożytnicze i presja drapieżnicza, jako główne czynniki kształtujące zachowania i strukturę populacji”
11:10 – 11:25 Prezentacja pracy naukowej doktorantki Joanny Banasiak „Identyfikacja pełnych transporterów ABCG Medicago truncatula oraz wstępna analiza funkcjonalna wybranych genów zaangażowanych w odpowiedź na stres biotyczny”
11:25 – 11:35 przerwa kawowa
11:35 – 11:50 Prezentacja pracy naukowej doktoranta Jakuba Baranka „Aktywność owadobójcza białek Bacillus thuringiensis w zwalczaniu szkodników roślin”
11:50 – 12:05 Prezentacja pracy naukowej doktoranta Krzysztofa Durkalec-Michalskiego „Ocena skuteczności podaży kwasu beta-hydroksy-beta-metylomasłowego (HMB) na wzrost wydolności fizycznej zawodników wybranych dyscyplin sportowych”
12:05 – 12:20 przerwa kawowa
12:20 – 12:35 Prezentacja pracy naukowej doktoranta Grzegorza Adamka „Modyfikacja warstwy wierzchniej nanokrystalicznych stopów tytanu do zastosowań na implanty”
12:35 – 12:50 Prezentacja pracy naukowej doktorantki Moniki Grajzer „Autokonfiguracja adresów w bezprzewodowych mobilnych sieciach ad hoc” 12:50 – 13:00 Zakończenie konferencji

Warunkiem udziału w konferencji członków Komisji Stypendialnej przedmiotowego projektu oraz zainteresowanych przedsiębiorców jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: k.polowa@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 12 września 2012 roku.

O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia ograniczonej liczby osób z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanej konferencji udziela:
Oddział Projektów Własnych
tel. 61 846 38 03

Do pobrania:

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.