Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Klauzula społeczna w zamówieniach w projektach realizowanych w ramach PO KL

data publikacji: 06-09-2012

W związku ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonego pismem z dnia 11 czerwca 2012 r., dotyczącego uwzględnienia aspektów środowiskowych i społecznych w procedurach przetargowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje Państwu ww. informacje i zachęca do ich wykorzystania oraz promowania wśród beneficjentów będących zamawiającymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Instytucja Zarządzająca Europejskim Funduszem Społecznym w zarządzanym przez siebie programie, ukierunkowanym m.in. na wspieranie zatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i wykluczonych społecznie, promuje stosowanie podczas udzielania zamówień klauzul społecznych na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, znowelizowanej w lipcu 2009 r. Przepis ten daje możliwość stosowania ww. klauzul w zamówieniach poprzez określenie przez zamawiającego wymagań dotyczących warunków realizacji zamówienia, które uwzględniałoby również kryteria odpowiadające na ważne potrzeby społeczne, m.in. zatrudnienie grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz tworzenie zakładowych funduszy szkoleniowych.

Aby zamówienia te zakończyły się sukcesem, rekomenduje się podjęcie przez zamawiających działań w celu zidentyfikowania obszarów, usług, w odniesieniu do których możliwe jest zastosowanie kryteriów społecznych przy udzielaniu zamówień publicznych, takich jak np. usługi cateringowe czy dostawy materiałów informacyjno – promocyjnych. Zalecane jest również zbieranie informacji i prowadzenie baz danych dotyczących przedsiębiorstw, które oferują usługi w tych obszarach, a jednocześnie uwzględniają aspekty społeczne. Wykorzystanie klauzul społecznych jest szczególnie ważne dla podmiotów ekonomii społecznej, które wyspecjalizowały się w łączeniu funkcji ekonomicznych z funkcją zatrudnieniową, i których działalność prowadzi do osiągnięcia społecznej wartości dodanej dzięki reintegracji zawodowej grup wykluczonych z rynku pracy.