Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wymóg uzyskania od Beneficjentów PO KL oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy o finansach publicznych

data publikacji: 10-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że z dniem 21 lipca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769). Na mocy ww. ustawy sądy będą mogły orzekać zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej „ufp”) (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) na okres od 1 roku do 5 lat, a informacja o wyroku będzie niezwłocznie przekazywana do Krajowego Rejestru Karnego. Powyższa ustawa dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów zbiorowych.

W związku z powyższym od dnia wejścia w życie ww. ustawy na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie każda Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) powinna uzyskać od projektodawcy oraz partnerów (o ile projekt będzie realizowany w partnerstwie i budżet projektu uwzględnia wydatki partnerów) oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ufp. Powyższy wymóg dotyczy wszystkich trwających i nowoogłaszanych naborów wniosków i powinien zostać zawarty w dokumentacji konkursowej (w przypadku rozpoczętych już naborów IOK powinna wprowadzić do dokumentacji konkursowej odpowiednie zmiany w tym zakresie).

Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone, że beneficjent złożył fałszywe oświadczenie w ww. zakresie, to wówczas Instytucja Pośrednicząca będzie musiała zawiadomić prokuraturę o dokonaniu oszustwa oraz uruchomić procedurę z art. 207 ufp i na podstawie przesłanki z art. 207 ust. 4 pkt 1 ufp (dokument potwierdzający nieprawdę) Beneficjent będzie mógł zostać wpisany do rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ufp (na podstawie prawomocnego wyroku sądu).

Ponadto, w przypadku przekazywania środków uczestnikom przez Beneficjentów projektów PO KL (np. w formie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej) niezbędna jest weryfikacja ww. zakazu dostępu do środków wobec uczestników. W związku z powyższym od dnia wejścia w życie ww. ustawy na etapie rekrutowania uczestników projektów beneficjent powinien uzyskać od uczestnika oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ufp. Powyższy wymóg dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w których środki są przekazywane Beneficjentowi (np. w formie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej). Nie dotyczy to natomiast pozostałych sytuacji (np. udzielania uczestnikom wsparcia w postaci szkoleń lub doradztwa). W celu realizacji ww. wymogu możliwe jest np. rozszerzenie zakresu deklaracji uczestnictwa o ww. oświadczenie.