Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty 1/PO KL/6/E.1.1/12

data publikacji: 14-09-2012

W terminie od 14.09.2012 r. do 26.10.2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursowym wnioski o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
 
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
Wnioski będą przyjmowane
od dnia 14.09.2012 r.
do dnia 26.10.2012 r.
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy                            Unii Europejskiej.
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej.
 
Na co i kto może składać wnioski
 
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)*, które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 6.2.1, 6.3.1 i 6.4.1 dokumentacji konkursowej.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
* W tym powiatowe urzędy pracy, w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. NR 69, poz. 415, z późn. zm.) –  w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia(usługi i instrumenty rynku pracy) oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne) obejmujące:
1) identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego  w regionie;
2) organizację warsztatów orasz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych;
3) wsparcie psychologiczno – doradcze osób wchodzących i powracających na rynek;
4) realizację programów aktywizacji zawodowej objętych jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
-         pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
-         staże/praktyki zawodowe,
-         szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
-         subsydiowanie zatrudnienia;
5) wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza.
Kryteria wyboru projektów:
Określone w pkt. VI Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego
nr 1/PO KL/6/E.1.1/12.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Poziom dofinansowania projektów wynosi 100%** wydatków kwalifikowanych.
**Nie dotyczy projektów w ramach których realizowane są działania objęte pomocą publiczną.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
W ramach konkursu nie określono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu.
Minimalna wartość projektu:
Minimalna wartość projektu wynosi
50 000,00 PLN.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji
w ramach konkursu dostępna jest kwota
5 000 000,00PLN.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP
w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/Nabór projektów.
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP
w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/Nabór projektów.
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 6.7 Dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego nr 1/PO KL/6/E.1.1/12
Ważne informacje:
Dokumentacja dotycząca naboru jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki

Dokumentacja konkursowa