Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Osoby nieletnie, a PEFS

data publikacji: 08-09-2008

W związku z pojawiającymi się pytaniami do Formularza PEFS2007 w zakresie zbierania danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

  1. Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję, że do Formularza PEFS2007 będą wprowadzane dane osobowe osób nieletnich, które rozpoczęły edukację przynajmniej na poziomie pierwszej klasy gimnazjum. 
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, która nie ukończyła
    18 roku życia będzie w jej imieniu wydawana przez przedstawiciela ustawowego (rodzice). 
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie w imieniu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia podpisywana będzie przez przedstawiciela ustawowego. 
  4. W przypadku składania przez potencjalnego uczestnika projektu, który nie ukończył 18 roku życia, oświadczenia o spełnieniu warunków kwalifikowalności osoby do projektu, oświadczenie będzie podpisywane w imieniu uczestnika przez przedstawiciela ustawowego.


Ww. stanowisko jest rezultatem opinii prawnej, o którą wystąpił Departament Zarządzania EFS, jak również wynika z informacji zamieszczonych na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kwestii wyrażania przez osoby małoletnie zgody na przetwarzanie danych osobowych.