Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL

data publikacji: 14-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 16.08.2012 r., w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.3/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.

Do pobrania: