Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL

data publikacji: 14-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach od 27.07.2012 r. do 13.08.2012 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Do pobrania: