Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wkład własny uczestników projektu

data publikacji: 08-09-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL wydatki w ramach Programu są kwalifikowane, o ile m.in. zostały faktycznie poniesione. Oznacza to, że nie można kwalifikować jako wkład własny wynagrodzeń uczestników projektu w przypadku, gdy wsparcie w ramach projektu udzielane jest w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy (poza wynagrodzeniem za płatny urlop szkoleniowy odpowiadający wsparciu).

Ponadto, informuję, że zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować m.in. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, a wynagrodzenie za przedmiotowy czas pracy jest kwalifikowane, przy czym wymagane jest oświadczenie nauczyciela o uczestnictwie w projekcie w ramach przedmiotowego czasu pracy.