Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.2 PO KL

data publikacji: 21-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 10 – 29 sierpnia 2012 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/12 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Ponadto informuje, iż kwota środków dostępnych w ramach Działania 9.2 jest mniejsza niż kwota wskazana w dokumentacji konkursowej. Powyższe wynika z aktualnego kursu euro oraz wartości algorytmu.

Otrzymanie przez Beneficjenta informacji o przyznaniu dofinansowania nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ponieważ kwota jaka może zostać zakontraktowana w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektów w Działaniu 9.2 uzależniona jest od aktualnego w danym miesiącu kursu euro oraz wartości algorytmu (wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą, a Instytucją Pośredniczącą Województwa Wielkopolskiego) wyrażającego w PLN miesięczny limit środków wspólnotowych możliwych do zakontraktowania.

Do pobrania: