Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zawieszenie naboru wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12

data publikacji: 28-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr POKL/9.6.1/1/12 zostaje zawieszony z dniem 5 października br.

Zawieszenie naboru w Działaniu 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych,
w Poddziałaniu 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 29 sierpnia br. wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% środków przeznaczonych na dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).
Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.