Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu

data publikacji: 08-09-2008

Dotyczy: Zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu w przypadku gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie przekracza 1 000 000 PLN

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu powinno pokrywać okres realizacji projektu oraz jego ostatecznego rozliczenia w Poświadczeniu i deklaracji wydatków Instytucji Pośredniczącej. W praktyce oznacza to wydłużenie okresu na jaki ustanawiane jest zabezpieczenie o 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu.

Poniżej szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu w przypadku gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie przekracza 1 000 000 PLN


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w przypadku, gdy wartość dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie przekracza 1 000 000 PLN wówczas Beneficjent zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia w jednej z wybranych form spośród:

 • poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
 • gwarancja bankowa; 
 • gwarancja ubezpieczeniowa; 
 • poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275); 
 • weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 
 • zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Beneficjenta (projektodawcy) – (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwalifikowane są nie tylko wydatki zawiązane z dokonaniem cesji praw polisy ubezpieczeniowej, ale także te dotyczące ustanowienia polisy); 
 • hipoteka.


Ponadto zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz cesji praw z polisy ubezpieczeniowej musi spełniać następujące warunki:

 • zobowiązanie Ubezpieczyciela do bezwarunkowej, nieodwołalnej i na pierwsze żądanie Instytucji Pośredniczącej, wypłaty roszczenia. Na kwotę roszczenia składa się kwota wpłaconych Beneficjentowi środków wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z postanowieniami umowy zawartej przez Instytucję Pośredniczącą z Beneficjentem, 
 • zobowiązanie, iż wypłata roszczenia następuje na podstawie pisemnego żądania zapłaty, zawierającego oświadczenie, że Beneficjent nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy. Do żądania dołączone będzie wezwanie skierowane przez Instytucję Pośredniczącą do Beneficjenta zawierające obowiązek zwrotu wypłaconych środków, 
 • zobowiązanie Ubezpieczyciela do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Beneficjenta umyślnie.


Dodatkowo wraz z zabezpieczeniem Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (jeżeli dotyczy), jak również dowodu zapłaty za ustanowienie zabezpieczenia.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu powinno pokrywać okres realizacji projektu oraz jego ostatecznego rozliczenia w Poświadczeniu i deklaracji wydatków Instytucji Pośredniczącej. W praktyce zabezpieczenia mogą być ustanawiane:

 • bezterminowo, np. w formie weksla In blanco wraz z deklaracją bankową, czy hipoteki; 
 • terminowo, np. w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej.


W drugim przypadku należy określić termin, do którego dane zabezpieczenie ma obowiązywać:

 • w sposób opisowy zgodny z umową o dofinansowanie projektu 
 • lub, jeśli nie jest to możliwe, podając konkretną datę uzależnioną od specyfiki rozliczenia danego Działania / Poddziałania, z zastrzeżeniem, że w razie opóźnień po stronie beneficjenta termin ten może ulec przedłużeniu.