Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.3 PO KL (korekta)

data publikacji: 09-10-2012

Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wprowadzono zmianę do : Listy rankingowej wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego odwołania w ramach konkursu Nr PO KL/9.3/1/11 z posiedzenia Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2012 roku. Wprowadzona zmiana dotyczy korekty liczby punktów przyznanych podczas oceny merytorycznej, tj. zmiany z 10 na 0 liczby punktów strategicznych przyznanych za kryterium nr 2 o treści: ,,Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie niewykwalifikowani pracownicy (pod pojęciem niewykwalifikowanego pracownika rozumie się osobę z co najwyżej ukończonym gimnazjum)’’. Poprawiony wynik 69,0 punktów uprawnia do zachowania statusu wniosku ,,Projekt rekomendowany do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów’’.

Do pobrania: