Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zawieszenie naboru wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/2/12

data publikacji: 12-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr POKL/8.1.2/2/12 zostaje zawieszony z dniem 19.10.2012 r.

Zawieszenie naboru w Działaniu 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w Poddziałaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 05.10.2012 roku wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.