Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja na temat środków niewygasających dotacji celowej 2012

data publikacji: 15-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż na chwilę obecną nie wydano rozporządzenia Rady Ministrów wynikającego z art. 181 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dotyczącego środków niewygasających. W związku z powyższym Instytucja Pośrednicząca zwalnia Beneficjentów z dopełnienia obowiązku, wynikającego z § 8 umowy o dofinansowanie projektu, tj. poinformowania IP do dnia 15 października br. o kwocie przekazanego dofinansowania w formie dotacji celowej, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż w przypadku gdy wystąpi konieczność powiadomienia IP o wysokości środków dotacji celowej niewykorzystanych z końcem roku budżetowego, WUP w Poznaniu poinformuje Beneficjentów o terminie przedmiotowego zgłoszenia.