Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dopuszczenia do realizacji, w ramach Poddziałania 9.6.1 Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych

data publikacji: 16-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. NR 256, poz. 2572, z późn. zm ), wprowadziła od 1 września br. nowy model kształcenia zawodowego i ustawicznego, w ramach którego nie przewiduje się funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla osób dorosłych. Tym samym w efekcie wprowadzonych zmian w systemie oświaty, w ramach projektów finansowanych z EFS osoby dorosłe będą miały możliwość podniesienia swoich kwalifikacji wyłącznie w szkołach dla dorosłych o których mowa w art. 9 ust. 1, pkt 1,2 i 3 lit. b i d ustawy o systemie oświaty, a więc w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącym o profilach kształcenia skierowanych do osób dorosłych oraz w szkołach policealnych.

Mając na uwadze, wpływ zmian w systemie oświaty na zakres wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym ograniczenia katalogu działań możliwych do zrealizowania w ramach Poddziałania 9.6.1 wyłącznie do kształcenia ustawicznego umożliwiającego osobom dorosłym zdobycie lub uzupełnienie wykształcenia ogólnego, Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję o dopuszczeniu do realizacji w ramach ww. Poddziałania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Wprowadzenie możliwości realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach Poddziałania 9.6.1 wynika z konieczności dostosowania zmian zachodzących w systemie oświaty do logiki wsparcia udzielanego w ramach PO KL w zakresie kształcenia osób dorosłych, zgodne z którą działania we wskazanym obszarze powinny umożliwiać osobom dorosłym zdobycie, uzupełnienie lub podwyższenie wykształcenia ogólnego, a także zdobycie uprawnień do wykonywania konkretnego zawodu. Tym samym pomimo, iż zapisy SzOP wskazują, iż wsparcie udzielane w ramach Poddziałania 9.6.1 koncentruje się wyłącznie na formach szkolnych, to w związku z potrzebą dostosowania interwencji EFS do rzeczywistych potrzeb osób dorosłych IZ PO KL podjęła decyzję o rozszerzeniu ww. katalogu także o formy pozaszkolne.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż powyższe stanowisko odnosi się do wszystkich obecnie realizowanych bądź planowanych do realizacji w ramach Poddziałania 9.6.1 projektów.